İslamda Birden Fazla Evliliğe İzin Var mı?

İslamda Birden Fazla Evliliğe İzin Var mı?

İslamda Birden Fazla Evlilik

Peygamberimizin Birden Fazla Evliliğinin Sebepleri

Peygamber Efendimiz, Mekke devri boyunca bir defa evlenmiştir. Hazret-i Hatice validemizle vukû bulan bu evlilik esnasında Peygamberimiz 25 yaşında, Hazret-i Hatice annemiz de 40 yaşında, dul ve çocuk sahibiydi. 25 yıl süren bu evlilik hayatı boyunca, Allah Rasûlü başka bir kadınla evlenmedi. Halbuki örf ve gelenekler başka kadınlarla evlenmesine müsaitti.

Peygamberimizin aile hayatı hakkında ümmetin öğrenmesi gereken bütün hususlar, çok farklı ve muhterem kimseler tarafından ümmete intikal ettirilsin. Böylece “üsve-i hasene” olan bir zâtın hiçbir hâli gizli kalmasın. Nitekim, Hazret-i Hatice hariç bütün vâlidelerimizden özellikle Hazret-i Âişe annemizden bir çok hadis rivâyet edilmiştir.

“Dininizin yarısını Aişe’den öğrenin”

Dinin tamamı en mükemmel bir şekilde öğrenilmiş ve öğretilmiştir.
Himayeye muhtaç, dine hizmeti geçmiş hanımlara “mü’minlerin annesi” olma şerefi verilmiştir. (Hazret-i Sevde, Huzeyme kızı Zeyneb, Ümmü Seleme, Ümmü Habîbe, Meymûne)
Çeşitli kabile ve cemaatlerle tesis edilen akrabalık sebebiyle düşmanlıkları hafiflemiş , dine meyletmeye başlanmış ve hidayete vesile olmuştur. (Hazret-i Cüveyriye, Hazret-i Safiyye, Mariye)
Dinin ahkâmı oturmuş. Allah Rasûlü yeni hükümleri bizzat kendisi tatbik ederek veya akrabalarına tatbik ettirerek, cahiliye geleneklerini yıkmış ve İslâm nizamını oturtmuştur.
Çocuklarının bakım ve terbiyesi aksamadan devam etmiş ve bu sayede ümmete örnek insanlar yetiştirilmiştir.
Çok yakın ve eski dostluklar, akrabalık bağlarıyla güçlenmiş. (Hz. Ebu Bekir’in kızı Hz. Aişe, Hz. Ömer’in kızı Hz. Hafsa, Hz.Cahş’ın kızı Hz. Zeyneb)

İslamda Birden Fazla Evlilik

İslâm’ın erkeğe hangi şartlarda birden fazla (yani dörde kadar) evliliğe izin verdiğini, bunun müslüman erkekler için bir emir mâhiyetinde değil, bazı zarûrî durumlarda (hastalık, savaş vb.) adâleti gözetmek şartıyla ruhsat (izin) olduğunu göstermiştir.
Peygamber (sav) Efendimizin, birden fazla evliliklerini, hangi dînî, içtimâî ve siyâsî sebeplerle yaptığı apaçık ortada.

Bugün bazı beylerin, âilelerinden ve toplumdan gizli olarak gûyâ Peygamber (sav)’in sünnetini îfâ etmek (!) gâyesiyle, herhangi bir zarûret olmadan ve adâlet hassâsiyeti gözetmeksizin yaptıkları evlilik, sizce hiç Peygamber (sav) Efendimizin evliliklerine benziyor mu?
Eğer illâ Peygamber (sav) Efendimizin bir sünnetini yapmak isterlerse, Peygamber (sav) daha pek çok hususta sünnetleri vardır. Onlara yönelsinler.
Peygamber Efendimizi (sav) bahâne edip, böyle bir işe tevessül edeceklerine; kendilerine yıllarını vermiş âilelerine ve daha önemlisi her hallerinden mesûl oldukları çocuklarına yakınlaşıp onları topluma kazandırmak için çabalasınlar.
Tabiî hanımlara da bu hususta biraz daha fazla gayret düşüyor. Zevclerine gereken ilgi ve muhabbeti gösterip, onların duygu ve düşüncelerinin dışarıya yönelmesine mâni olmalıdırlar.
Velhâsıl, güzel bir toplumun oluşabilmesi güzel insanlarla olur. Bu da başkasını suçlamaya başlamadan önce kendini güzelleştirmekle mümkündür.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir