İslam Felsefesi Okuma Grubu Katılımcılarını Bekliyor

İslam Felsefesi Okuma Grubu Katılımcılarını Bekliyor

İbn Sina Okuma Günleri Bilim Sanat Vakfı

İstanbul Ünv. öğretim üyesi Doç. Dr. M. Cüneyt Kaya ile İslam Felsefesi Okuma Grubu yeni katılımcılarını bekliyor!

M. Cüneyt Kaya’nın koordinatörlüğünde yürütülecek olan ve katılımcıların İslam felsefesi klasiklerine nüfuz etme becerisini artırmayı hedefleyen bu okuma grubunun ilk devresinde, İslam felsefe geleneği içinde tıp disiplinin konumu bağlamında İbn Hindû’nun (ö. 432/1032), tıp öğrencileri için giriş ve başvuru kaynağı olarak hazırladığı Miftâhu’t-tıb (Tıbbın Anahtarı) adlı eseri okunmuştur.

Her devresinde bir disiplin/mesele/kavram/filozofa odaklanacak olan okuma grubunun Güz 2016’da yapılacak bu ikinci devresinde, İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) meşhur eseri el-İşârât ve’t-tenbîhât’ın “Makâmâtü’l-ârifîn” (Âriflerin Konumları) ve “Esrâru’l-âyât” (Olağanüstü Hadiselerin Sırları) başlıklı son iki bölümü merkeze alınarak klasik epistemoloji/psikoloji meseleleri tartışılacaktır.

Adının da işaret ettiği üzere “işaretler” ve “tenbihler”den oluşan kinayeli üsluba sahip olan el-İşârât ve’t-tenbîhât,İbn Sînâ’nın Aristotelesçilikten tedricî bir şekilde ayrılma yönünde ilerleyen kariyerinde, kendi felsefî öğretilerini bulabileceğimiz en temel eseridir ve bu özelliği sebebiyle önemli bir şerh geleneğinin oluşmasına kaynaklık etmiştir. Eserin, okuma grubunun bu devresinde takip edeceğimiz son iki bölümünde “ârif”, “zâhid”, “âbid”, “mürîd”, “vakit”, “riyâzet”, “keramet” vb. tasavvuf literatürünün kavramlarına da yer veren İbn Sînâ, peygamberin vahiy tecrübesinden başlamak üzere, filozof, sûfî, kâhin, sihirbaz vb. kimselerin bilişsel süreçlerini farklı bir üslupla incelemektedir ki, bu farklı üslup onun erken denilebilecek bir dönemden itibaren biri “Aristotelesçi”, diğeri “mistik” iki felsefesinin olduğu şeklinde yorumlanmasına yol açmıştır. Okuma grubunda İbn Sînâ’nın bu bölümlerdeki anlatısı incelenirken, başta Fahreddin er-Râzî olmak üzere el-İşârât ve’t-tenbîhât şârihlerinin yorumlarına müracaat edilerek eş-Şeyhu’r-Reîs’in öğretilerinin kendisinden sonra nasıl alımlandığının da izi takip edilecektir.

İbn Sina Okuma Günleri Bilim Sanat Vakfı

Okuma grubuna katılım için tek şart, klasik metin okuyabilecek/takip edebilecek derecede Arapça bilgisine sahip olmaktır.

15 günde bir Cumartesi günleri 2 saatlik oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek grupta, katılımcıların metne hazırlanarak gelmeleri ve “okuma”ya aktif olarak iştirak etmeleri beklenmektedir.

Okuma grubunun ilk toplantısı 8 Ekim 2016 Cumartesi günü, katılımcılara bildirilecek saatte yapılacaktır. Okuma grubuna katılmayı düşünen adaylar, 4 Ekim 2016 tarihine kadar bisav.org.tr adresinden başvuru yapabilirler.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir