Hatim Duası Nasıl Yapılır? Hatim Duasına Başlamadan Önce Ne Okunması Gerekir?

Hatim Duası Nasıl Yapılır? Hatim Duasına Başlamadan Önce Ne Okunması Gerekir?

Kur'an-ı Kerim

Koronovirüs tedbirleri kapsamında mukabele dinlemeye komşuya ya da camilere gidilemediği bu Ramazan ayında kendi gayretiyle Kur’anı Kerim okuyanlar hatim duasını nasıl yapacak? Ramazan ayının 27. yani Kadir gecesinde bitirilmesi adet haline gelmiş Kur’an-ı Kerim’in hatim duasına başlamadan önce ne okunması gerekir? Hatim duasının Türkçe ve Arapça Okunuşu ile anlamı nedir? İşte Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala Kur’an-ı Kerim Hatim duasıyla ilgili bilinmesi gerekenler…

Yüce Allah’ın son kelamı olan Kur’ân-ı Kerim’i okumak, ecir ve sevabı en yüksek olan bir ibadettir. Hatta selef âlimlerinin ifadelerine göre ibadetler içerisinde hiç birisi Kur’ân okumaya denk değildir.

“Kur’ân okuyan mü’min, kokusu ve tadı güzel olan turunç gibidir. Kur’ân okumayan mü’min, tadı güzel ve fakat kokusu olmayan hurma gibidir. Kur’ân okuyan münafık, kokusu güzel fakat tadı acı olan fesleğen otu gibidir. Kur’ân okumayan münafık ise, kokusu olmayan acı yaban keleği gibidir.”

(Buhârî, Fedâilu’l-Kur’ân, 36, Tevhid, 57)

Hatim duasından önce neler okunur?

Hatim bittikten sonra, duanın kabul olma şartlarına da riayet ederek, hatim duasına şu cümlelerle başlamak uygun görülmüştür:

Hatim Duasından Önce Okunması Gereken Dualar

 

Anlamı: “Yüce olan Allah şüphesiz doğru söylemiştir. Onu Peygamberimiz (a.s) bize ulaştırmıştır. Biz de bu duruma şahit olanlardanız.

Hatim Duasına Başlamadan Okunacak Dualar

Anlamı: Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Peygamber’e uyduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz.

(Al-i İmrân, 3/53)

Hatim Duasından Önce Okunacak Dualar

Anlamı: Yüce, ulu ve lütufkâr olan Rabbimi tesbih ederim.

Hatim Duası

Hatim Duası

Kur’an-ı Kerim’de İhlas, Felak ve Nas surelerinden sonra 3 sayfalık bir hatim duası vardır. Kur’anı bitirdikten sonra bu duayı okuyarak hatminizi tamamlayabilirsiniz. Arapça okunuşu yukarıda ki gibi olan duanın Türkçesi ve anlamı ise şu şekilde;

Hatim Duası Türkçe Okunuşu:

 • “El-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn.
 • Vel-‘âkibetü lil-müttekîn. Velâ ‘udvâne illâ ‘alezzalimîn.
 • Ves-salâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘âlihî ve sahbihî ecme’în.
 • Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente’s-semî’ul-‘alîm.
 • Ve tüb ‘aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente’t-tevvâbür-Rahîm.
 • Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm. Bi beraketil-Kur’ânil-‘azîm.
 • Ve bi hürmeti men erseltehû rameten lil-‘âlemîn.
 • Va’fü ‘annâ yâ Kerîm. Va’fü ‘annâ yâ Rahîm.
 • Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn.
 • Allâhümme zeyyinnâ bi zînetil-Kur’ân.
 • Ve ekrimnâ bi kerâmetil-Kur’ân.
 • Ve şerrifnâ bi şerâfetil-Kur’ân.
 • Ve elbisnâ bi hil’atil-Kur’ân.
 • Ve edhilnel-cennete bi şefâatil-Kur’ân.
 • Ve ‘âfinâ min külli belâid-dünyâ ve ‘azâbil-âhirati bi hurmetil-Kur’ân.
 • Verham cemî’a ümmet-i Muhammedin yâ Rahîmü yâ Rahmân.
 • Allâhümec’alil-Kur’âne lenâ fid-dünyâ karînâ.
 • Ve fil-kabri mûnisâ.
 • Ve fil-kıyâmeti şefî’ân ve ‘ales-sırâti nûrâ.
 • Ve ilel-cenneti rafîkâ.
 • Ve minennâri sitran ve hicâbâ.
 • Ve ilel-hayrâti küllihâ delîlen ve imâmâ. Bi fadlike ve cûdike ve keramike yâ Kerîm.
 • Allâhümmeh-dinâ bi hidâyetil-Kur’ân.
 • Ve neccinâ minen-nîrâni bi kerâmetil-Kur’ân.
 • Verfa’ deracâtina bi fadîletil-Kur’ân.
 • Ve keffir ‘annâ seyyiâtinâ bi tilâvetil-Kur’ân. Yâ zel-fadli vel-ihsân.
 • Allâhümme tahhir kulûbenâ.
 • Vestur ‘uyûbenâ.
 • Veşfi merdânâ.
 • Vekdi duyûnenâ.
 • Ve beyyid vücûhenâ.
 • Verfa’ deracâtina.
 • Verham âbâenâ.
 • Veğfir ümmehâtinâ.
 • Ve eslih dînenâ ve dünyânâ.
 • Ve şeddid şemle a’dâina.
 • Vehfaz ehlenâ ve emvâlenâ ve bilâdenâ min cemî’l-âfâti ve’l-emrâdi ve’l-belâyâ.
 • Ve sebbit akdâmenâ, ven-surnâ ‘alel-kavmil-kâfirîn. Bi hurmetil-Kur’ânil-‘azîm.
 • Allâhümme belliğ sevâbe mâ kara’nâhü.
 • Ve nevvir mâ televnâhü ilâ rûhi seyyidinâ Muhammedin sallâllahü te’âlâ ‘aleyhi ve selem.
 • Ve ilâ ervâhi cemî’ı ihvânihî minel-enbiyâi vel-murselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû ‘aleyhim ecma’în.
 • Ve ilâ ervâhi âlihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve ashâbihî ve etbâ’ıhî ve cemîı’ zürriyyâtihî rıdvânullâhi te’âlâ ‘aleyhim ecma’în.
 • Ve ilâ ervâhi âbâinâ ve ümmehâtinâ ve ihvâninâ ve ehavâtinâ ve evlâdina ve akribâinâ ve ehibbâinâ ve asdikâinâ ve esâtîzinâ ve limen kâne lehû hakkun ‘aleynâ ve li cemî’ıl-mü’minîne vel-mü’minâti vel-müslimîne vel-müslimâti, el-ahyâi minhüm vel-emvâti.
 • Yâ kâdiyel-hâcâti! Yâ mücîbed-d’avâti! İstecib du’âenâ bi rahmetike yâ erhamer-râhimîn.
 • Sübhâne Rabbike Rabbil-‘ızzeti ‘ammâ yasıfûn. Ve selâmün ‘alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn. el-Fatiha

Hatim Duasının Anlamı

Hatim Duasının Anlamı:

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. İyi sonuç müttakilerindir. Düşmanlık ancak zalimler içindir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s)’e, onun bütün ehl-i beytine ve ashâbına salât ve selâm olsun.

Ey Rabbimiz! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur! Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.

Ey Mevlamız! Bizim tövbelerimizi kabul eyle!. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidâyet ver! Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle!. Yüce Kur’ân’ın hürmetine, âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber hürmetine.

Ey Kerim olan Allah! Bizi bağışla. Ey Rahim olan Allah! Bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en keremlisi olan Allah! Lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla.

Allah’ım! Bizi Kur’ân süsü ile süsle. Kur’ân ile bize lütfet! Kur’ân ile bizi şereflendir. Kur’ân elbisesini bize giydir. Kur’ân hürmetine bizi cennetine koy. Kur’ân hürmetine dünyadaki belalardan ve âhiret azabından bizi koru. Ey Rahim, Ey Rahman! Ümmet-i Muhammed’in tamamına merhamet et.

Allah’ım! Kur’ân’ı bize dünyada yoldaş eyle. O’nu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl, sırat köprüsü üzerinde onu bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. İhsanın, cömertliğin ve keremin ile tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl.

Kur’ân hidâyeti ile bizi hidâyete eriştir. Kur’ân’ın hürmetine bizi ateşten koru. Kur’ân hürmetine bizim derecemizi yükselt. Okunan Kur’ân hürmetine günahlarımızı bağışla. Ey Lütuf ve ihsan sahibi!.

Allah’ım! Kalplerimizi temizle. Kusurlarımızı ört. Hastalarımıza şifa ver. Borçlarımızı ödemeye yardım et. Yüzümüzü aydınlat. Derecemizi yükselt. Babalarımıza merhamet et. Annelerimizi bağışla. Din ve dünya işlerimizi islâh et. Düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru. Ayaklarımızı sabit eyle, kâfir toplumlara karşı bize yardım et. Yüce Kur’ân hürmetine.

Allah’ım! Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur’ân’ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hz. Muhammed (a.s)’in ruhuna ulaştır. Ve onun kardeşleri olan tüm peygamberlerin (a.s) ruhlarına ulaştır. Ve Peygamberimiz (a.s)’in ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabiinin ve bütün zürriyetinin ruhlarına ulaştır.

Hayatta olan veya vefat etmiş olan babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, evladımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeğin ruhlarına ulaştır.

Ey ihtiyaçları gideren Allah! Ey dualara icabet eden Allah! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Dualarımızı kabul et. Tüm peygamberlere salât ve selam olsun.

Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.

Fatiha denir ve Kur’an’ın birinci suresi (Fatiha) okunur.

Kaynak: İslam ve İhsan

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir