Aşure Günü Yapılması Sevap 20 Davranış

Aşure Günü Yapılması Sevap 20 Davranış

Aşure Günü Yapılması Sevap 20 Davranış

Aşure günü elbetteki namaz kılmak, oruç tutmak ve dua etmek gibi ibadetlerimizi yerine getireceğiz. Hatta nafile olarak fazladan da eda edeceğiz.

Bunların dışında aşure günü yapıldığında sevap kazandıracak başka şeyler de var mı?

Neler yaparsak aşure gününü daha verimli şekilde ihya ederiz sorularının yanıtı yazımızın devamında…

Aşure Günü Yapılması Sevap 20 Davranış

 • 1) Tövbe-i istiğfarda bulunmak.

Nitekim Hz.Ali (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerifte Rasû lüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)şöyle buyurmuştur:

“Onda (Muharrem ayı) öyle bir gün vardır ki Allah-u Te’alâ o günde (Aşure günü) Adem’in tövbesini kabul ettiği gibi Yûnus ve Mûsâ (as)’ın ümmeti gibi bir kavmin tövbesini de kabul etmiştir ve yine o günde (ümmet i Muhammed’den o günün kıymetini bilip amellerini ifâ eden) başka toplulukların da tövbesini kabul eder.”

(Tirmizî, Savm-AO, no:741, 3/117; Ahmed ibniHanbel, el-Müsned, no: 1335, 2/448)

 • 2)Farz namazlar dışında nâfile namaz kılmak

Aişe (r.anha)’dan rivayete göre Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Her kim Âşûrâ gününde ve ya gecesinde her rekatta Fatiha Suresi ve üç kere İhlas Suresi okuyarak yüz rekat kılar, namazı bitirdikten sonra yetmiş kere:

“Bütün tenzihler Allah’a âittir. Bütün hamdler Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah her şeyden büyüktür. O en büyük ve en yüce olan Allah’ın yardımı olmadan hiçbir ibadete kuvvet ve hiçbir günahtan dönüş imkanı yoktur’ der, ardından yetmiş kere istiğfar eder, daha sonra da yetmiş kere bana salat ederse, öldüğü zaman Allah-u Te’ala onun kabrini misk ve amberle doldurur.”

(SeyyidAli Zâde, Şerhu Şir’ati’l-lslâm, sh:217)

 • 3) Oruç tutmak

“Oruç hususunda hiçbir gün için (diğer güne karşı) üstünlük yoktur ancak ramazan ayı ve Âşûrâ günü (bu husustan) müstesnadır (Onlarda tutulan oruç senenin diğer günlerine göre fazilet bakımından çok daha ayrıcalıklıdır).”

(Taberânî, el-Mu’cemul-Kebîr, no:112S3,11/127; Beyhakî, eş-Şu’ab no:3780,3/362)

 • 4) Sıla-i rahim yapmak yani akrabayı arayıp sormak.

Bu hususta Rasulullah (sav)’in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

“Her kim akrabasıyla ilişkini kesmiş olur da, aşure günü o akrabalık ilişkisini yeniden kurmak için o kişiyi arayıp sorarsa Allah-u Te’alâ onun için Zekeriya oğlu Yahyâ ve İsâ (as)’ın sevabından nasip ayırır ve bu kişi o peygamberle cennette şu ikisi gibi (Baş parmağı ile orta parmağını birbirine birleştirerek birbirlerine yakın) olurlar.”

(Seyyid Ali Zâde, Şerhu Şirati’l-İslâm, sh:217)

Aşure Günü Yapılması Sevap 20 Davranış

 • 5) Sadaka vermek.

Kütüb-ü semâviyyede şöyle yazıldığı rivayet olunmuştur:

“Her kim aşure gününde sadaka verirse, sanki (sadaka) isteyen hiç kimseyi (geride) bırakmamış da hepsine sadaka vermiş gibidir. Her kim o günde bir fakire ikram ederse, Allâh-u Te alâ da kabre koyulduğu günde ona yardım eder.”

(Safûrî, Nüzhetul-mecâlis, 1/157)

 • 6) Gusül abdesti almak. Tırnak kesmek. Beden temizliği yapmak.

Bununla alakalı olarak İbni Abbâs (ra)’dan rivayet edilen bir hadîs-i şerifte Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Her kim Âşûrâ gününde gusül abdesti alırsa, ölüm hastalığından başka bir hastalık görmez.”

(Abdülkâdir el-Geylânî, el-Gunye, 2/88)

 • 7) Sürme çekmek.

Bugünde sürme çekmenin faydası hakkında İbni Abbâs (ra)’dan rivayet edilen bir hadîs-i şerifte Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

 • “Her kim aşure gününde (bir rivayet içinde misk bulunan) ismid (sürme taşı) ile (gözlerine) sürme çekerse, asla göz hastalığı çekmez.”

(Beyhakî, Şuabü’l-îmân, no:3797, 3/367)

 • 8) Bir âlimi ziyaret etmek.

Bu konuda Rasulullah (sav)’in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

“Her kim aşure gününde bir alimin meclisine ya da Allah-u Te’âlâ’yı zikredenlerin bulunduğu bir yere gider de onlarla bir an beraber oturursa o kişiyi cennete koymak Allah-u Te alâ üzerine bir hak olur.”

(SeyyidAli Zâde, Şerhu Şirati’l-lslâm, sh:217)

 • 9 ) Bir hastayı ziyaret etmek.

Bu hususta İbni Abbâs (ra)2dan rivayet edilen bir hadîs-i şerifte Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Her kim aşure gününde bir hastayı ziyaret ederse, sanki bütün Âdemoğlunu ziyaret etmiş gibidir.”

(Geylânî, el-Ğunye, 2/88)

Aşure Günü Yapılması Sevap 20 Davranış

 • 10) Yetim başı sıvazlamak.

İbni Abbâs (ra)’dan rivayet edilen bir hadîs-i şerifte Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Her kim aşure gününde eliyle bir yetimin başını okşarsa Allah-u Te’âlâ bu yaptığı iş vesilesiyle (o yetimin başındaki) her bir saç tanesine karşılık, o kişiye cennette bir derece verir.”

(Abdülkâdir el-Geylânî, el-Gunye, 2/87; Seyyid Ali Zâde, Şerhu Şi/ati’l-lslâm, sh:218

 • 11) Çoluk çocuğa bolluk yapmak.

İbni Mes’ûd (ra)’dan rivayet edilen bir hadîs-i şerif­te Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Her kim aşure gününde ailesine genişlik yapar, ikramlarda bulunursa senenin geri kalanında da rızık bakımından hep genişlik içerisinde olur.”

(Taberânî, el-Mucemul-Kebîr, no: 10007,10/77; Beyhakî, Şuabul-îmân, no:3792,3/36S)

 • 12) Bir kişiye su vermek.

İbni Abbâs (ra)’dan rivayet edilen bir hadîs-i şerifte Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Her kim aşure gününde bir Müslümana bir yudum su içirirse sanki o kişi göz açıp kapayıncaya kadar bile Allah-u Te’alâ’ya isyan etmemiş sayılır.”

(Abdülkâdir el-Geylânî, el-Gunye, 2/88)

 • 13) Bir mümini iftar ettirmek.

İbni Abbâs (ra)’dan rivayet edilen bir hadîs-i şerifte Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Her kim aşure gecesinde bir mümini iftar ettirirse, sanki onun yanında bütün ümmet-i Muhammed iftar etmiş ve onların hepsinin karnını doyurmuş gibi sevaba nâil olur.”

(Ebulleys es-Semerkandî, Tenbîhu’l-ğâfilîn, sh:331; Abdülkâdir el-Geylânî, el-Gunye, 2/87)

Aşure Günü Yapılması Sevap 20 Davranış

 • 14) Bin kere İhlas Suresi okumak.

Bu konuda Rasulullah (sav)’in şöyle buyur­duğu rivayet olunmuştur:

“Âşûrâ günü İhlas Sûresi ni bin kere okuyana Allâh-u Te alâ rahmet nazarı ile bakar ve o kişi sıddıklardan yazılır.”

(SeyyidAli Zâde, Şerhu Şir’ati’l-İslâm, sh:217-218)

 • 15) Yüz Âyete’l-Kür-sî ve yüz İhlas-ı Şerif okumak.

Muhammed Hakkî Hazretlerinin nakline göre:

“Her kim aşure günü yüz kere Âyete’l-Kür- sî, yüz kere de İhlâs-ı Şerîf okuduktan sonra (ölmüş) anne babası için duacı olursa, onlar müşrik dahi olsalar Allah-u Te‘âlâ azaplarını hafifletir.”

(Muhammed Hakkî en-Nâzilî, Hazînetü’l-esrâr, sh:43)

 • 16) En az on Müslümana selam vermek.

Bu hususta Rasûlüllâh (sav)’in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

“Her kim aşure gününde on Müslümana selam verirse sanki o kişi mahlukat içerisindeki bütün müminlere selam vermiş gibidir.”

(Safûrî, Nüzhetü’l-Mecâlis, 1/156)

 • 17) Müslümanların yolundan eziyet veren şeyleri kaldırmak.
 • 18) Müslüman kardeşlerinden dargın olanları barıştırmak.
 • 19) Bir Müslümanın cenazesine katılmak
 • 20) Müslümanlarla güler yüzle musâfaha etmek

Aşure pişirmek ve gün içerisinde eve erzak almak da bereket ve bolluğa getirdiği için bugün yapılması gereken güzel hareketlerdendir.

Aşure Günü Yapılması Sevap 20 Davranış

Bir Sene Boyunca Hasta Olmamak İçin Yapılacak Bir Amel

Aşure günü bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele çekilerek ve suya bakılarak yedi Fâtiha okunup sonra o gül suyu başa ve yüze sürülürse o kişi bir daha ki seneye kadar illet ve dert görmez. Bu husus tecrübeyle sâbit olmuştur. (MuhammedEbu’l-YüsrÂbidîn, el-Evrâdü’d-dâime, sh:93)

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir