Yenidoğan Bebeğe İlk 7 Gün İçinde Yapılması Gereken 7 Sünnet

Yenidoğan Bebeğe İlk 7 Gün İçinde Yapılması Gereken 7 Sünnet

Yenidoğan Bebeğe Yapılacak Sünnetler

Yenidoğan bir çocuğun, doğumdan hemen sonra sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunması müstehaptır. Çünkü Ebu Rafi (r.a)’in rivayetine göre; “Peygamber (s.a.s) Hz. Hasan’ın kulağına doğumdan hemen sonra ezan okumuştur.(Ebû Dâvud, Edeb, 107; Tirmizî, Edâhî, 16; A. b. Hanbel, VI, 9, 391, 392.)

Böylece çocuğun ilk duyduğu ses ezan sesi olmuş olur. Bu ezan sesiyle şeytan ondan uzaklaştırılır. Çünkü hadislerde belirtildiği üzere şeytan ezan sesini duyduğunda dönüp kaçar.

Peygamber Efendimiz (asm) çocuğun dünyaya geldiği yedinci gününde bebeğe yedi işlem yapılmasını tavsiye eder:

  • 1. Çocuğa isim verilir.
  • 2. Ağzına hurma sürülür.
  • 3. Banyo yaptırılır.
  • 4. Kız ise kulağı delinir, erkek sünnet ettirilir.
  • 5. Akika kurbanı kesilir ve kanı alnına sürülür.
  • 6. Saçı tıraş edilir.
  • 7. Kesilen saçın ağırlığınca altın ve gümüş sadaka edilir.

Yenidoğan Bebeğe Güzel Bir İsim Vermek

Çocuk doğduğu zaman, ona babası tarafından güzel bir isim verilmesi (ki bu isim vermeye “tesmiye” denir) babanın evlâdına karşı vazifelerinden biridir. Rasûlullah (sav):

“Siz kıyamet günü, kendi isimleriniz ve babalarınızın ismi ile çağırılacaksınız. Öyle ise, isimlerinizi güzel kılın.”

(Ebû Dâvûd, Edeb, 70.) buyurarak, çocuklara güzel isimler verilmesini istemiştir.

Yenidoğan Bebek ve Anne

Yeni Doğan Bebeğin Ağzına Hurma Sürmek

Doğan çocuğun ağzına mümkün olursa bir hurma çiğneyerek sürülmeli ve midesine ulaşmasına çalışılmalıdır.

Enes (r.a)’in şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Ebu Talha’nın oğlu Abdullah’ı, dünyaya geldiğinde alıp Rasûlullah (s.a.s)’a götürdüm. Bana, “yanında hurma var mı?” diye sordu. Ben, “evet” deyip ona birkaç hurma verdim. Onları ağzında çiğnedi. Sonra çocuğun ağzını açtı ve çiğnediği bu hurmayı çocuğun ağzına koydu. Çocuk yalamaya başladı. Rasûlullah (sav); “Ensar’ın taneli yiyeceği hurmadır” dedi ve ona Abdullah adını koydu.” (Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 45, Akîka, 1, Edeb, 109; Müslim, Edeb, 23-28; Tirmizî, Menâkıb, 44.)

Akika Kurbanı Kesmek

Sözlükte “kesmek” manasına gelen akîka, İslâmî terim olarak, doğan çocuk yedi günlük olunca, Allah Teâlâ’nın rızası için bir koyun kesmek demektir. Nitekim Peygamber Efendimiz (sav) buyurur ki:

“Çocukla beraber akîkası da vardır. Binâenaleyh onun için kan akıtınız ve ondan eziyetleri alıp uzaklaştırınız.”

(İmâm-ı Gazâlî, İhyâu Ulûmid-Dîn)

İmkânı yerinde olanlar, en kısa zamanda bu sünneti yerine getirirler.

Yenidoğan Bebeği Sünnet Ettirmek

Erkek Bebeği Sünnet Ettirmek

Allah Teâlâ’nın Hazret-i İbrahim (as) ’a peygamber olarak meşru kıldığı, hanîf dînin tamamlayıcısı olan bir ibadettir. (A. Ulvan, a.g.e., I, sh: 125.) Müslüman ile kâfiri birbirinden ayıran en büyük alâmettir. (Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, Beyrut 1356, II, sh:161.)

Erkek çocuklardaki sünnet ameliyesi, bazı âlimlerce farz, bazı âlimlerce de vacip olarak kabul edilmiştir. Doğumun ilk gününden başlayıp, 7-10 yaşına kadar yapılabilir. 7 günde yapılmasını müstehap addeden âlimler de vardır. Evlâ olanı, erken yapılmasıdır. (İbrahim Canan, Hz. Peygamber’in Sünnetinde Terbiye, sh. 88-91.)

Günümüzde çok abartıya kaçan sünnet merasimleri icra edilmektedir. Sade ve mütevazi olarak yapılanı makbul olanıdır.

Kız Bebeğin Kulağını Deldirmek

Kız bebeklerin yedinci günde yapılması gereken sünnetlerden biris de kulağını delsirmektir. Ziynet maksadıyla kulakların delinmesi, kız çocukları için tanınan bir cevazdır. Erkek çocukların kulaklarının delinmesi ise mekruhtur. (İ. Canan, a.g.e, sh: 90.)

Yenidoğan Bebeğin Saçını Tıraş Etmek

Yenidoğan Bebeğin Saçını Tıraş Etmek

Yenidoğan bebeğin başı tıraş edilerek saçın ağırlığınca altın ve gümüş sadaka olarak verilir. Bunu bizzat Allah Rasûlü -(sav) emretmişlerdir. Torunları Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin (ra) Efendilerimiz doğduklarında, kızı Hazret-i Fâtıma’ya başlarını tıraş edip, ağırlığınca tasaddukta bulunmalarını emretmiştir. (el-Hakîm, Müstedrek Ale’s-Sahihayn, III, s.179.)

Kaynak: İslam ve İhsan

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir