Aşure Günü Kılınacak Namazlar ve Dualar

Aşure Günü Kılınacak Namazlar ve Dualar

Aşure Günü Kılınacak Namazlar ve Dualar

Mübarek gün ve geceler, mü’min ve mü’mineler için birer fırsat olduğundan günahlarından arınmak ve daha çok sevap kazanmak için özenle değerlendirmeleri gerekir.

Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki yine böyle mübarek günler içindeyiz. İçinde bulunduğumuz Muharrem ayı ve bir kaç gün sonra idrak edeceğimiz aşure günü bizim için çok önemli.

2015 yılında 23 Ekim Cumaya tevafuk eden aşure gününde hangi namazları kılmalı, nasıl dua etmeli, yapılması faziletli olan ibadetler nelerdir?

Aşure Günü Kılınacak Namazlar ve Dualar

Aşure Günü Kılınacak Namazlar

Güneş doğduğu zaman kişi gusül abdesti alır, yeni elbiseler giyinir, sonra bir avuç su alıp onunla başını mesh eder ve “Allah yeter ve kafidir. Allah dua edeni işitir. Allah’dan öte varılacak hiçbir şey yoktur. Allah’ın ipine tutunan kurtulur” zikrini söyler. Daha sonra iki rekat namaz kılar.

  • İlk rekatta Fatiha Suresinden sonra Âyete’l Kürsî
  • İkinci rekatta ise Fatiha Suresinden sonra Haşr Suresinin son ayet-i kerimelerini (Hüvellâhüllezî’den aşağısını) okur.

Namazdan sonra Rasulüllâh (sav)’e salât-ü selam getirir ve şu duayı okur:

Ey öncekilerden evvel olan! Ey sonrakilerin ahiri olan! Senden başka hiçbir ilah yoktur, ilk yaratmış olduğun şeyi bugün yarattın, son yaratacağın şeyi de bugün yaratacaksın. Muhammed (sav) ve âl-i ashâbı hakkı için bugün dostlarına, peygamberlerine ve seçkin kullarına verdiğin şeylerin en hayırlısını ve bugün onlara ikram ettiğin şeylerin en nasiplisini bana da ver.(Muhammed ibni Hatîrüddîn, el- Cevâhiru’l-hams, sh:49)

İmâm-ı Echûrî’nin naklettiği bir hadis-i şerife göre:

“Aşure günü her rekatta bir Fâtiha ve 15 ya da 11 (Geylâni hazretlerinin nakline göre 50) İhlas okuyarak dört rekat kılan kişinin elli sene geçmiş, elli sene de gelecek günahlarını Allah-u Te’âlâ mağfiret eder ve Allah-u Te‘âlâ onun için yüksek melek cemaatleri içerisinde nurdan yapılmış bin tane minber inşâ eder. O gün iki rekat dahi kılan bütün sıddıkların amelle­riyle Allâh-u Tealâ’ya takarrubta bulunmuş mânen yakınlaşmış gibi olur.”

(Mâü’l-Ayneyn, Natü’l-bidâyât, sh:167-, İbnü’l-Cevzî, Bostânü’l-vâ’izîn, 1/2S1; Abdülkâdir el-Geylâni el Ğunye,2/88; Safuri,Niizhetü’l-mecâlis, 1/157)

Bir rivayete göre Aşure günü kişi bir selamla altı rekat namaz kılar. Her rekatta Fâtiha Sûresinden sonra Şems Sûresi, Duha Sûresi, Zelzele Sûresi, İhlas Sûresi ve Felak-Nas Surelerini okur.

Namazdan sonra secde eder ve secdede yedi kere Kâfirun Sûresi okur. Sonra hangi duayı ederse etsin duası kabul olunur.

Sonra da şu duayı okur:

Ey Allah’ım! Sen beni Sana dua edip kabul ettiğin, sana iman edip hidayet ettiğin, senden isteyip lütfetti­ğin, sana tevekkül edip her işine kifayetettiğin ve sana yakınlaşmaya çalışıp, kendine yakın ettiğin kullarından eyle. Ey Allah’ım, geçimimi benim için bollaştır, müminlerin kalplerinde benim sevgimi halk eyle. Ey Allah’ım, ben senden Sana hakiki manada iman isterim, bolca rızık isterim, dünya ve ahiret belalarından afîyet dilerim ve dünya-ahiret güzel son ve akıbet niyaz ederim

(MuhammedibniHaürüddîn,el-Cevâhiru’l-hams,sh:48-S0)

Şerhu Şir‘ati l-İslâm’’ isimli kıymetli eserin müellifi Seyyid Ali Zâde’de; kişi kıyamet gününde hasımlarını razı etmek niyetiyle aşure günü dört rekat namaz kılarsa Allah-u Te’âlâ onu kabrin şiddetlerinden kurtarır ve kıyamet günü ondan razı kılar.

Namazın Kılınışı:

  • Birinci rekatta Fatihadan sonra on bir İhlas suresi
  • İkinci rekatta Fatihadan sonra üç Kâfirûn ve on bir İhlas Suresi
  • Üçüncü rekatta Fatiha dan sonra bir kere Tekâsür, on bir kere de İhlas Sûresi
  • Dördüncü rekatta Fatihadan sonra üç kere Ayetel Kürsü ve yİrmi beş kere İhlas Sûresi

“er-Risâletü’z-zevkıyye’’ isimli eserde zikr olunduğuna göre bu namaz Rasulullâh (sav)’den naklolunmuştur. Ve çok faziletleri vardır. Bu namaz senenin altı günü; aşure günü, terviye günü, arefe günü, kurban bayramı günü, şa’banın on beşinci (beraat) günü ve ramazanın son cuma günü kılınır.

(Seyyid Ali Zâde, Şerhu Şir’ati’l-islam,sh:217)

5) Ebû Hureyre (ra)’dan gelen bir hadis-i şerife göre:

“Âşûrâ günü iki selamla dört rekat kılar; her rekatta bir Fâtiha. bir İza Zulzile. bir Kâfirûn, bir de İhlâs sûrelerini okur. Namazı bitirince de Nebî (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) e yetmiş defa salevât okur.”

(Abdülkâdir el-Geylânî, el-Gunye, 2/88)

Aşure Günü Kılınacak Namazlar ve Dualar

Aşure Günü Okunacak Dualar

Aşure Günü Okunacak Dualar

Aşure günü bu duayı yetmiş kere okuyanı Allâh-u Te alâ mağfiret buyurur:

Allâh bana yeter! Ne güzel Vekîl’dir! Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır!

(Muhammed ibni Hatîruddîn, el-Cevâhiru’l-hams, sh:S0)

Şeyh Muhammed ibni Abdilhayy ed-Dâvûdi el-Kattân (Rahimehullâh)’ın “Mecmû‘a”sında zikredildi üzere; Şeyh Ebu’l-Bekâ el-Ömeri (Rahimehullah)’ın, İbni Ferhûn (Rahimehullâh)ın “el-Mesâilü’l-“melfûza”isimli eserinden nakline göre, ayrıca Mau’I-Ayneyn (Rahimehullah)’ın beyanı veçhile; aşure günü yetmiş kere “Allâh bana yeter! Ne güzel Vekildir! Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır!” duasını zikrettikten sonra aşağıda yazılan zikri yedi kere okuyan kişi o sene ölmez, eceli gelen ise okumaya muvaffak edilmez.

Aşure Günü Okunacak Dualar

Bu duanın manası:

Allah-u Tealâ’yı mizan dolusunca, ilminin sonsuzluğunca, rızasına ulaşıncaya kadar ve Arşının tar­tısınca teşbih ederim. Allâh-u Te’âlâ’dan başkasına sığınılıp kaçılmaz, Ondan yine ancak ona sığınılır. Allah-u Te’âlâ’yı çiftlerin ve teklerin sayısınca ve tastamam olan kelimelerinin tamamının adedince teşbih ederim.

Ey acıyanların en merhametlisi! Senden rahmetinle (bütün belâlardan) selâmet isterim. O yüce ve bü­yük olan Allâh’ın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş ve hiçbir ibadete kuvvet olamaz. O bana yeter. Ne güzel Vekildir. O ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır. Allah-u Te‘âlâ, mahlukatının en hayırlısı olan Muhammed (sav)’e ve âl-i ashabının tamamına salat ve selam eylesin.”

(MuhammedEbu’l-Yüsr ‘Âbidîn, el-Evrâdü’d-dâime, sh:92; Mâü’l-‘Ayneyn, Natü’l-bidâyât, sh:166)

Şihâbüddîn es-Sühreverdî (k.s.)’dan nakledildiğine göre:

Aşure Günü Okunacak Dualar

“Bütün hamdler, alemlerin Rabbi olan Allah’a âittir. Salât-ü selâm, Efendimiz Muhammed’in ve âl-i ashâbının tamamının üzerine olsun. Ey Allah’ım sen Ebedisin, Kadîmsin (başlangıcın ve sonun yoktur) Hayy’sın, Kerîm’sin (hakîkî hayat sahibi de, iyilik sahibi de ancak Sensin)! Hannân’sın, Mennân’sın (son derece acıyan ve çokça lütuflarda bulunan Rabbimizsin)!

İşte bu yeni senedir! Ben bu sene Senden dilerim ki beni kovulmuş şeytandan ve onun dostlarından koruyasın, kötülüğü çokça emreden bu nefse karşı bana yardım edesin ve beni Sana yaklaştıran amellerle meşgul edesin. Ey kerem sâhibi! Ey celâl ve ikrâm sahibi! Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle kabul eyle ! Allah-u Te’alâ, Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed (sav)’e, âl-i ashabının ve ehl-i beytinin tamamına salat ve selam eylesin!”

Duasını üç kere okuyan kişi o sene ölmekten emin olur. Zira eceli takdir edilen kişiye o gün bu duayı bu şekilde okumak nasip olmaz.

(Mâü’l-Ayneyn, Natü’l-bidâyât, sh: 166)

Aşure günü okunması müstehap olan dua

Aşure Günü Okunacak Dualar

“Ey Adem (as)’ın tövbesini aşure gününde kabul eden Allah’ım, ey İdrîs (as)’ı aşure gününde semaya yükselten, ey Nuh (as)’ın gemisini aşure gününde Cûdî Dağına yerleştiren, ey İbrahim (as)’ı aşure gününde ateşten kurtaran, ey Ya’kûb (as)’ın dağınık ailesini aşure gününde bir araya getiren, ey Eyyûb (as)’ın hastalığını aşure gününde gideren, ey Yûnus (as)’ın sıkıntısını aşure gününde açan, ey Musa ve Harun (as)’ın dualarını aşure gününde kabul eden, ey Muhammed (sav)’e aşure günü yardım eden, ey cenneti ve cehennemi aşure gününde halk eden, ey Cibril, Mikail, İsrafil ve ‘Azrail (as)’ı aşure gününde var eden, ey Arş’ı, Kürsi’yi, Levh’i, Kalem’i gökleri ve yerleri aşure gününde yaratan Allâh’ım, dileğimi yerine getir, benden kötülükleri ve belaları savuştur. Ya Hayyü! Ya Kavyûm. (Ey gerçek hayat sahibi ve her şeyi ayakta tutan) Ey celal ve ikram sahibi, ey ceza gününün yegane maliki,  ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz. Allâh-u Te ala mahlukatının en hayırlısı olan Muhammed (sav)’ e ve âl-i ashabının cümlesine salât eylesin.”

Daha sonra da yetmiş kere bu duayı okur:

Ey Allâhım, bana mükemmel bir güzellik, ahiret saadeti ve dünya-ahiretin tüm hayırlarını nasip et.”

(Abdülaziz Ahmed Bulûğun,Du’aul-ğayeti’l-maksudeti’l-kübra,sh:104)

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir